Regulaminy

 
 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.
 8. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 9. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych. 
 10. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 
 11. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnik pod koniec roku szkolnego zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, a w szczególności podręczników.
 13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
REGULAMIN PRACOWNI ICIM 
 1. Z ICIM mogą korzystać uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Uczniowie nie mogą korzystać z ICIM podczas własnych zajęć lekcyjnych.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 6. Czas pracy przy komputerze nie powinien jednorazowo przekraczać 1 godziny.
 7. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 11. Do kopiowania materiałów można używać własnego nośnika (sformatowanego lub sprawdzonego programem antywirusowym).
 12. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 13. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy podczas pracy.
 14. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 15. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 16. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem.
 2. Instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych( np.: Tlen, Gadu-Gadu itp.).
 3. Wysyłania wiadomości tekstowych SMS.
 4. Kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych.
 5. Korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji.
 6. Korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc.
REGULAMIN CZYTELNI
 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy gimnazjum i szkoły podstawowej.
 3. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. Nie wolno spożywać posiłków.
 6. Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz.
 7. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 8. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 9. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza.
 11. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni bez uzgodnienia z Dyrekcją jest zabronione.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
 13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki

 1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
 2. Członkami KPB zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
 3. Warunkiem przyjęcia do KPB jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.
 4. Zadania powierzone członkom KPB powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.
 5. Członkowie KPB mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Wyróżniający się członkowie KPB będą nagradzani.
 7. Członkowie KPB nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy aktywu bibliotecznego.

Regulaminu wypożyczenia podręczników

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA, stanowiącego aneks do Regulaminu Biblioteki:

a) Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

b) Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom dopiero po zapoznaniu rodziców/prawnych opiekunów z procedurą użyczania (wypożyczania) i podpisaniu przez nich zobowiązania do jej przestrzegania.

c) Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

d) Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

e) Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.

f) Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.

g) O fakcie zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki.

h) Wychowawca klasy sporządza aktualne listy uczniów,  odpowiada za zebranie od rodziców podpisów, wydanie książek w ilości odpowiadającej liczbie uczniów w klasie, itp.

i) Nauczyciel Bibliotekarz przekazuje wychowawcy klasy odpowiednią ilość podręczników zgodną z ilością uczniów w klasie. Wychowawca na podstawie imiennej listy uczniów przekazuje podręczniki uczniom, rodzicom.

j) Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem  bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis tez stosuje się również do zwrotu podręczników.

k) Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 16 września,a w przypadkach innych/losowych również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.

l) Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,
w celu otrzymania podręcznika zgłoszą się  indywidualnie do wychowawcy klasy.

m) Materiały ćwiczeniowe Szkoła przekazuje  uczniom za potwierdzeniem odbioru bez obowiązku ich zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

n) Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

o) Zwrot podręczników następuje w dniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę końcową.