DLA RODZICÓW

Siedziba szkoły: Szewna, ul. Langiewicza 3 tel. 041/ 265- 41 - 25

 

 • Organ prowadzący: Gmina Bodzechów
 • Liczba uczniów:  w 10 oddziałach
 •  Liczba nauczycieli: 35 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin
 • Dyrektor: mgr inż. Irena Faryna
 • Funkcjonowanie: system jednozmianowy od 800 - 1500
 • Dokumenty szkolne: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz do wglądu rodziców znajdują się w sekretariacie
 • Stołówka: cena obiadu wynosi 2,50zł za obiad jednodaniowy. Uczniowie wpłacają pieniądze do 15 każdego miesiąca.
 • Praca sekretariatu: 700 - 1500 ;
 • Zajęcia pozalekcyjne:   sportowe,  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, języka angielskiego,  języka niemieckiego, chemii,  fizyki, koła przedmiotowe, Kółko artystyczne, Koło krajoznawczo-turystyczne i PCK

Klasowe spotkania z rodzicami:

Zgodnie z zarządzeniami dyrekcji oraz w zależności od potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

 

1.Tytuł : Obecność ucznia na zajęciach szkolnych (Zwalnianie i usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych)
2.Cel procedury:

a)monitorowanie systematycznego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne
b)(zmniejszenie) wyeliminowanie nieusprawiedliwionej absencji ucznia na zajęciach szkolnych

3.Zakres procedury:

Procedura ma zastosowanie w obszarze zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.

4.Przebieg procesu:

-nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic/ opiekun prawny w pierwszym tygodniu po powrocie ucznia na zajęcia szkolne
-usprawiedliwienia nieobecności ucznia mają formę pisemną w dzienniczku ucznia lub innym dokumencie ustalonym z wychowawcą grupy klasowej. Ustna forma dopuszczalna na terenie szkoły
-jeżeli choroba ucznia przekracza 5 dni, powinna być udokumentowana zaświadczeniem lub potwierdzeniem lekarza prowadzącego
-rodzic/ opiekun prawny może usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole do 5 dni w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem na terenie szkoły
-nauczyciel nie ma obowiązku przypominania uczniowi o konieczności usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych
-Niedostarczenie usprawiedliwienia nieobecności przez ucznia w przyjętym terminie skutkuje zaproszeniem rodzica/ opiekuna prawnego do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.
-Jeżeli uczeń choruje dłużej niż 14 dni, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania o tym zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcę lub sekretariat szkoły.
-Zwalnianie ucznia z zajęć szkolnych odbywa się przez bezpośredni kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z wychowawcą w szkole lub w formie pisemnej dopełnionej klauzulą brania pełnej odpowiedzialności rodzica/ opiekuna prawnego za drogę dziecka ze szkoły do domu.

5.Dane obejmujące zapisy pozostające w trakcie przebiegu procesu:

-podpisy w dzienniczku ucznia przez nauczyciela-podpis rodzica/ opiekuna prawnego w dzienniczku ucznia
-odnotowanie przez wychowawcę usprawiedliwienia nieobecności ucznia
-dziennik wychowawcy- odnotowanie rozmów z rodzicem/ opiekunem prawnym ucznia

6.Odpowiedzialni:

-rodzice/ opiekunowie prawni względem wychowawcy (1 tydzień)
-wychowawca (rozliczenie miesięczne w stosunku do dyrektora szkoły)
-dyrektor szkoły

7.Załączniki:

-dzienniczek ucznia, inny dokument przyjęty przez zespół klasowy
-dziennik lekcyjny
-dziennik wychowawcy

Pedagog szkolny

codziennie od 8 00 do 13 30

 

Egzamin gimnazjalny:

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Pierwszego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem będzie udowodnić, że potrafi czytać ze zrozumieniem różne teksty kultury, interpretować je, a także redagować własne wypowiedzi w różnej formie.

Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią. Test matematyczno-przyrodniczy zbada, w jakim stopniu uczeń opanował terminy czy pojęcia z tych przedmiotów, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega związki i zależności pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów.

Trzeciego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego, zapisanymi w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. Jego zadaniem będzie udowodnić, że rozumie tekst wypowiadany w języku obcym, że potrafi czytać ze zrozumieniem tekst napisany, a także redagować własne wypowiedzi w obcym języku.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

www.oke.lodz.pl

Sprawy BHP w szkole

 • każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur
 • druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły
 • uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę
 • kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole
 • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

Zapraszamy do współpracy i życzymy sukcesów !!!

             NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZEWNIE

ROK 2018/2019

Dyrektor: Irena Faryna

 • Agnieszka Bidzińska - matematyka, wychowawca kl. III C
 • Paulina Brociek - j. polski, wychowawca kl. III A
 • Małgorzata Janicka - technika, zajęcia artystyczne
 • Ewelina Rygalska - chemia
 • Aleksandra Kowalska - historia, wos
 • Elżbieta Kucharska - geografia, wdż
 • Beata Nadbrzuchowska - biblioteka
 • ks. Ireneusz Rząsa - religia
 • Magdalena Ochocka - pedagog
 • Monika Przytuła - j. niemiecki
 • Mariusz Skrzypczyk - w- f
 • Ilona Wesołowska - j. rosyjski
 • Agnieszka Wyrębkiewicz - fizyka
 • Lidia Ziębora - biologia, wdż, wos, wychowawca kl. III B